Zmluvy

Tlačivá - Daňové priznania k dani z nehnuteľnosti
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
pdf Daňové priznanie k dani za psa V.oddiel
Tlačivá - stavebné konanie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
pdf Ohlásenie drobnej stavby
pdf Žiadosť o kolaudáciu
pdf Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
pdf Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
pdf Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia
pdf Žiadosť o stavebné povolenie
Informácie
pdf Otázky a odpovede k zverejňovaniu
xls Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy a iné subjekty
Číslo - Zmluvná strana - Dátum účinnosti - Dátum ukončenia
pdf Z20110221-UPSVR Partizánske-1.3.2011-30.11.2011
pdf Z20110307-Jozef Kovacik-20110401-20130401
pdf Z20110405-Jan Kopal-kupna zmluva
pdf Z20110413-Dexia-26.4.2011-25.4.2012
pdf Z20110430 - dodatok Pohostinstvo Skučka
pdf Z20110430 - dodatok TOMAR
pdf Z20110914 - kúpna zmluva na pozemky: p.č. 1676/13 a 1676/14
pdf Z2011 0111 - Panaško
pdf Z2012 0201 - Jakubík
pdf Z2012 0101 - Tomar
pdf Penzión Jeseň 1/2012
pdf Penzión Jeseň 2/2013
pdf IBV Pod Stráňami, Obec Malé Kršteňany
pdf Kúpna zmluva 542/2014-5118
pdf Kúpna zmluva V.Hipký a M.Sigotská
pdf Kúpna zmluva-I.Mičkovič a V.Mičkovičová
pdf Kúpna zmluva -J.Fábry a A.Fábryová
pdf Zmluva o dielo č.15/2015 na zhotovenie rozvojového dokumentu obce-programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2022
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Dotatok č. 4 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
pdf Dotatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 111/2004
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s a Obec Malé Kršteňany
pdf Zmluva pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov-RKC Prievidza
pdf Zámer o prevode majetku
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o dielo
pdf Zámenná zmluva
pdf Zmluva o nájme pozemkov
pdf Zmluva o prenájme nebytových priestorov
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov
pdf Dodatok č.5 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom uzavretej podľa §269 ods.2 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
pdf Zmluva o prevádzkovaní č.40/07/66353/17-ZVS
pdf Dodatok č.2 k zmluve o dielo uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov
pdf Dodatok č.6 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom uzavretej podľa §269 ods.2 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991Zb., Ing.Jozef Adamkovič
pdf Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.748488-Lindstrom
pdf Zámenná zmluva medzi obcou Malé Kršteňany a Petrom Martinkovičom s manž. Gabrielou
pdf Dodatok k zmluve č.5 o prenájme nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č.116/1990 Zb.o nájme a podnájme nebytových priestorov Jozef Kováčik-JK Brašnárstvo
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č.R_131/2018-IVES Košice
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
pdf Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prerokovanie na zastupiteľstve
pdf Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Západoslovenská distribučná,a.s. parc.č.320/1
pdf Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Západoslovenská distribučná,a.s. parc.č.320/1
pdf Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Západoslovenská distribučná,a.s. parc.č.1082/1
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva