Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Informácie
pdf Otázky a odpovede k zverejňovaniu
xls Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy a iné subjekty
Číslo - Zmluvná strana - Dátum účinnosti - Dátum ukončenia
pdf Z20110221-UPSVR Partizánske-1.3.2011-30.11.2011
pdf Z20110307-Jozef Kovacik-20110401-20130401
pdf Z20110405-Jan Kopal-kupna zmluva
pdf Z20110413-Dexia-26.4.2011-25.4.2012
pdf Z20110430 - dodatok Pohostinstvo Skučka
pdf Z20110430 - dodatok TOMAR
pdf Z20110914 - kúpna zmluva na pozemky: p.č. 1676/13 a 1676/14
pdf Z2011 0111 - Panaško
pdf Z2012 0201 - Jakubík
pdf Z2012 0101 - Tomar
pdf Penzión Jeseň 1/2012
pdf Penzión Jeseň 2/2013
pdf IBV Pod Stráňami, Obec Malé Kršteňany
pdf Kúpna zmluva 542/2014-5118
pdf Kúpna zmluva V.Hipký a M.Sigotská
pdf Kúpna zmluva-I.Mičkovič a V.Mičkovičová
pdf Kúpna zmluva -J.Fábry a A.Fábryová
pdf Zmluva o dielo č.15/2015 na zhotovenie rozvojového dokumentu obce-programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2022
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Dotatok č. 4 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
pdf Dotatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 111/2004
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s a Obec Malé Kršteňany
pdf Zmluva pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov-RKC Prievidza
pdf Zámer o prevode majetku
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o dielo
pdf Zámenná zmluva
pdf Zmluva o nájme pozemkov
pdf Zmluva o prenájme nebytových priestorov
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov
pdf Dodatok č.5 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom uzavretej podľa §269 ods.2 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
pdf Zmluva o prevádzkovaní č.40/07/66353/17-ZVS
pdf Dodatok č.2 k zmluve o dielo uzatvorenej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov
pdf Dodatok č.6 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom uzavretej podľa §269 ods.2 a nasl.Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov