Dokumenty

Ostatné dokumenty
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Záverečný účet obce Malé Kršteňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
pdf Výročná správa obce Malé Kršteňany za rok 2015
pdf Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Malé Kršteňany 2016
pdf Výročná správa obce Malé Kršteňany za rok 2016
Štatút obce
pdf ŠTATÚT obce
Financie a ekonomika
pdf Rozpočet na roky 2011, 2012, 2013
pdf Rozpočet na roky 2012, 2013, 2014
pdf Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016
pdf Rozpočet na roky 2015,2016,2017
pdf Rozpočet na roky 2016,2017,2018
pdf Rozpočet na roky 2017,2018,2019
pdf Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2017
pdf Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2017
Zasadnutia a uznesenia obecného zastupiteľstva
pdf uznesenie20101217
pdf uznesenie20110317
pdf uznesenie 20110527
pdf uznesenie 20111124
pdf uznesenie 20120507
pdf Uznesenie 20111214
pdf Uznesenie 20120329
pdf Uznesenie 05102012
pdf Uznesenie 13122012
pdf Uznesenie 27102013
pdf Uznesenie 10102013
pdf Uznesenie 17122013
pdf Uznesenie 11072014
pdf Uznesenie 04092014
pdf Uznesenie 23102014
pdf Uznesenie 11122014
pdf Uznesenie 18032015
pdf Uznesenie 22072015
pdf Uznesenie 30092015
pdf Uznesenie 20151216
pdf Uznesenie 20160323
pdf Uznesenie 20160614
pdf Uznesenie 20161004
pdf Uznesenie 20161213
pdf Uznesenie 20170330
pdf Uznesenie 20170627
pdf Uznesenie 20170927
Všeobecno záväzné nariadenia
pdf Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku
pdf VZN o miestnych daniach a poplatku za komunalne a drobne stavebne odpady
pdf VZN o poskytovani dotacii pravnickym a fyzickym osobam - podnikatelom
pdf VZN o poskytovani opatrovatelskej sluzby
pdf Odmeňovanie poslancov
pdf Vzn č.1/2011 o určení času predaja v obchodoch a času prevádzky služiebna území obce Malé Kršteňany
pdf VZN č. 2/2011 Cenník poplatkov za hrobové miesta
pdf VZN č. 1/2012 Predaj výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach
pdf VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 2/0212 o miestnej dani z nehnuteľnosti
pdf VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 4/0212 o miestnej dani za psa
pdf VZN č. 5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
pdf VZN č. 6/2012 o miestnej dani za predajné automaty
pdf VZN č. 7/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
pdf VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely
pdf VZN č.2/2014 o zneškodňovaní žúmp
pdf VZN č.1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
pdf VZN č.2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
pdf VZN č.3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 1/2016, ktorým sa ruší VZN č. 3/2014
pdf VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malé Kršteňany
pdf VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
pdf VZN 1/2017-zrušenie VZN 2/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
pdf VZN 2/2017 o znečisťovaní ovzdušia
pdf VZN 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Malé Kršteňany